autodefensa

Laguntzailea – Actividad financiada por:Logoemakunde

Tailerra:

8 orduko ikastaro trinkoa da, profesional espezializatu batek gidatua, larunbatean egingo dena goizez eta arratsaldez. Zehazki, bi tailer izango dira: lehenengoa urriaren 25ean, adin guztietako emakumeei zuzendua, eta bigarrena azaroaren 8an, 17 eta 28 urte bitarteko neska gazteei zuzendua.
Autodefentsa tailerrak hiru helburu ditu: eraso sexistak antzematen ikastea, haietatik defendatzeko teknikak eta estrategiak erakutsi eta entseatzea eta nork bere burua defendatzeko eskubidea legitimatzea. Gainera, taldean egitea proposatzen da, izan ere, arazoa hobeto ulertzea eta hari aurre egiteko ahalduntzea eta baliabideak sustatzen baititu. Tailerrak genero-ikuspuntu argia dauka, indarkeria matxista jendarte patriarkal honen desberdintasunean kokatzen duena, eta osorik heltzen zaio teknika eta ariketa psikokorporalak jorratuz.

El Taller:

Se trata de un curso intensivo de 8 horas conducido por una profesional especializada, a realizar en sábado en horario de mañana y tarde. En concreto se van a realizar dos talleres, el primero, el 25 de octubre, dirigido a mujeres de todas las edades, y el segundo, dirigido a jóvenes de entre 17 y 28 años, se celebrará el 8 de Noviembre. El taller de autodefensa tiene una triple finalidad, aprender a detectar las agresiones sexistas, mostrar y ensayar técnicas y estrategias para defenderse de ellas, y, en tercer lugar, legitimar el derecho a defenderse. Además propone hacerlo en grupo, en cuanto éste facilita una mejor comprensión del problema y, además, potencia el empoderamiento y los recursos para afrontarlo. El taller parte de una clara perspectiva de género que contextualiza la violencia machista dentro de la desigualdad de esta sociedad patriarcal. Y presenta un abordaje integral que incluye técnicas y ejercicios psicocorporales,

Metodologia:

20 bat partaideko taldean, giro epelean eta dinamika erabat parte-hartzailea jarraituta, ariketa fisikoak zein taldekako eztabaida eta teknikak uztartuta, indarkeria matxistaren aurrean erantzun praktikoak ematera bideratuak.

Metodología:

En un grupo de alrededor de 20 integrantes, en un ambiente cálido y con una dinámica totalmente participativa, que incluye tanto ejercicios físicos como debates y técnicas grupales, orientadas a dar respuestas prácticas frente a la violencia machista

Edukiak:

• Zer esan nahi du emakumeen kontrako indarkeriak, nor da onuraduna, zergatik eta nola zuritzen da?Indarkeria horren ondorio indibidual eta kolektiboen balorazioa.
• Geure burua defendatzeko eskubidea eta beharra.
• Nola areagotu segurtasuna gorputzaren bidez?, identitate femeninoarekin loturiko ahultasun fisikoa zalantzan jartzea.
• Emakume eta gizonen agresibitatearen adierazpena eta kudeaketa aztertu eta deseraiki.
• Autodefentsarako teknika fisikoak.

Contenidos:

• ¿Qué significa la violencia contra las mujeres, a quién beneficia, por qué y cómo se justifica? Valorar las repercusiones individuales y colectivas de la misma.
• El derecho y la necesidad de defendernos
• ¿Cómo aumentar la seguridad a través del cuerpo?, poner en cuestión la vulnerabilidad física asociada a la identidad femenina.
• Analizar y deconstruir la expresión y la gestión de la agresividad de las mujeres y de los hombres
• Técnicas físicas de autodefensa

Tailerren Gidariak: Isabel Bernal eta Esther Lopez

Las Conductoras de los talleres: Isabel Bernal y Esther Lopez

Cómo llegar

mapasarrikomerkatua